Öğretmen ve Yaratıcılık !

Öğretmen olarak, son dönemlerde yakalayabilip incelediğim en güzel araştırma ve değerlendirme çalışmasının bir bölümünü sizinle paylaşmak istedim. Bir öğretmen kılavuz olabilecek bu değerlendirmeleri lütfen okuyup paylaşmanızı öneriyorum. Bu araştırma konusunu naçizane yapanlardan izin almadan paylaşmam problem olacağını düşünmüyorum çünkü, okullarımızın durumu açık ve seçik görülmektedir.
Ama öncelikle araştırmayı okuduğunuzda karşınıza çıkacak sonuç yetersiz eksik öğretmen arayışı sizi şaşırtacaktır. Olsun genede güzel bir araştırma deyip bir önsöz ben yazdım O yüzden :)
Bu bilgilerin neden şu ana kadar değerlendirilmediği yada sunulmadığının sebepleri olarak;
 • MEB'in sürekli öğretmenler üzerinde uyguladığı gizli mobbing uygulamaları,
 • Başarısızlıkların tek sorumlusu öğretmenlermiş gibi davranılması,
 • Öğretmenlerin sınıf içi insiyatif kullanamayacak kadar evrak telaşı ve müfetişlere birşeyler kanıtlama kompleksi,
 • Öğretmen yaratıcılığının önünde idareci ve hata yapma korkusuyla hiçbirşey yapmayan üst düzey yöneticilerin kişisel egoları,
 • Öğretmenlere yüklenmiş olan "Devlet memuru ol", "...asli görevlerini yerine getir önce.." baskısı,
 • Gene öğretmenlerin hiçbir şey üretmeme bahanesi olan imkan ve olanakların yetersizliği saçmalığı,
 • İlçe, kasaba ve köylerde öğretmenlerin mülki amirlerin amelesi gibi kullanılıp, çocuklara hizmet edildiğinin unutulması,
 • Kişisel beceri ve yetenekleri olan eğitmenlerin yaptığı çalışmalarda, yapılanların değil eksikliklerin değerlendirilerek çalışmalara zaman ve gelişim olanağı tanınmadan yok edilmesi, ( gene hata yapamama cesaretinden kaynaklanan beyinsel esaret...)
 • Üretilen değerlerin maddi külfet yada pazar olarak değerlendirilmesi ve bunun sonucunda öğretmenliğin idealizminin yerlede sürünmesi,
 • Yaratıcılığını sergileyen öğretmenlerin genel motivasyonunun sürgün, deli yada rahatsız insan kavramlarıyla ödüllendirilmesi. ( O da bir motivasyon aracı değil mi ? :) Çünkü yaratılan her ürün alışkanlıkları ve düzeni bozan değerlerdir! 
 • Öğretmenin yaratıcı sınırlarını velilerin eğitimiyle geçirirlen zaman ve sinir harplerinin belirlemesi. ( Ne de olsa herkesin çocuğu dahi, herkesin çocuğu aileden terbiyeli :)
 • Eğitmenlerin, bir yarış atı gibi öğrencileri sınavlara hazırlamasını isteyen sistemin, başarıyı sınavlara endekslemiş olması. Ayrıca bu yarışta asıl jokeyin öğretmen değil, öğretmenin sırtına binmiş olan veli, öğrenci, idareci ve yöneticilerin olmasının ortaya çıkacağından korkulduğundan bu tarz verilerin yerinde değerlendirilmediğine inanıyorum.
Peki Öğretmenden beklenen yaratıcılık neymiş bir bakalım. Aşağıdaki  araştırmayı okuduktan sonra ekleyeceğim diğer tanımlamalarımla zihinlerde daha iyi oturacaktır diye düşünüyor ve Einstein'in bir sözüyle sizi araştırmayla baş başa bırakıyorum, böylece kaynağa inebiliriz umarım.
"Problemler onu üreten bakış açılarıyla çözülemez"  
Bkz "bakış acısı" yazım :)

Süleman EKER 16/11/2011

Aşağdaki Osman Gazi Üniversitesi Sosyal bilimler dergisi sayı 18 den alıntıdır...


ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ YARATICI DÜŞÜNME
BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE KATKISI
Yaratıcılık kavramının Batı dillerindeki karşılığı “kreativitaet, creativity” dir. Latince “creare” kelimesinden gelir. Bu kelime, “doğurmak, yaratmak, meydana getirmek” anlamındadır (San, 1985).

Yaratıcılık dendiği zaman akla karmaşık bir süreç gelmektedir. Yaratıcılık süreci, tüm duyuşsal ve düşünsel etkinliklerde, her türlü çalışma ve uğraşın içersinde vardır. Birçok kişinin doğru ya da yanlış olarak kullandığı bu kavramın kesin bir tanımını yapmak oldukça güçtür. Bu konuda uzun yıllardan bu yana çalışmalarını sürdüren araştırmacıların görüş birliğine vardığı ortak bir yaratıcılık tanımı yoktur. Buna rağmen, bu araştırmacıların yaptığı farklı tanımların bazı temel noktalarının birbirlerine yaklaştıkları gözlenmektedir. (Kamaraj ve Aktan, 1998).
Yaratıcılık, hem bir süreç hem de bu sürecin sonunda ortaya özgün bir ürün koyma olarak ele alınabilir. John Preeman’a göre ise “yaratıcı olmak demek; dünyaya yeni ürünler ya da düşünceler sunabilmek demektir” (Noyanalpan, 1993).
Barlett’in “ana yoldan ayrılma, deneye açık olma, kalıplardan kurtulma” şeklindeki yaratıcılığı tanımlamasının yanı sıra, daha çok sanat alanındaki yaratıcılık üzerinde duran Read, yaratıcılığı “önceden biçimi ve hiçbir yüzü olmayan bir şeyin varlık kazanması” şeklinde tanımlamaktadır. Landau’nun yaratıcılık tanımı ise “Daha önce kurulmamış ilişkiler arasında ilişkileri kurabilme, böylece yeni bir düşünce şeması içinde, yeni yaşantılar, deneyimler, yeni fikirler ve yeni ürünler ortaya koyabilme becerisi” şeklindedir (San, 1985).

Yaratıcılık söz konusu olduğunda; bilgi ve deneyim birikiminden yararlanarak sentezleme sonucu yeni ürünler ortaya koymak gerekir. Birbirleriyle farklı olan, ilişkisi Olmadığını sandığımız şeylerin ilişkisini kurmak ve yeniyi yaratmak gerekir. Görmek, yaratmanın başlangıcıdır. Buluşun, yeniliğin söz konusu olduğu yaratıcılıkta, zihnin tüm yetileri, düşünme süreçleri, imgelem, duygular etkileşim halindedir. Yaratıcılık tüm zihinsel yetileri geliştirmede rol oynar.

Yaratıcı Düşünme; buluşçu, yenilik arayan ya da eski sorunlara yeni çözümler getiren ve özgün düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlayan bir düşünce biçimidir. Bilgi çağında, bilgi üretme ortamında yaşam bulması ve geliştirilmesi gereken bir olgudur.

Yaratıcı düşünme özgürdür, hareketlidir, üretken bir süreçtir. Çok yönlü bakmak, çok seçenekli çözüm yolları bulmak gerekir. Tasarımcı yaratıcı eylem sürecidir. Yaratıcı
Düşünmenin 4 Boyutu;

1. Akıcılık: Üretilen uygun düşünce sayısı ve ya problem için birçok alternatif geliştirme becerisi,
2. Esneklik: Farklı kategorilere giren düşünce üretme yeteneği ve ya problem çözümünde yaklaşımları değiştirme,
3. Özgünlük: Eşsiz, rastlanmayan, akıllı düşünceler yaratma yeteneği ya da yeni özel çözümler getirme becerisi,
4. Zenginleştirme: Düşünceyi tamamlayarak geliştirme, ayrıntılara girebilme, yanıtlar ekleme yeteneği şeklinde tanımlanabilir (Erlendsson, 1999).

Yaratıcı düşünmeyi geliştirme, bireylerin iletişim becerileri kazanmalarına, yeni durumlara daha kolay uyum sağlamalarına yardımcı olur. Yaratıcılığın her birey tarafından doğuştan getirildiği düşünülse de bireylerin yaratıcılığı zeka, yetenek, çevre, eğitim v.b etkisi ile doğru orantılı olarak artabilir.

Yaratıcılığı yüksek olan bireyler; meraklıdırlar, temel sorunlarla ilgilenirler, özgürdürler, enerjiktirler, esprilidirler.

Yaratıcı düşünmede, öncelikle çok yönlü bakış-ıraksak düşünce biçiminin yerleşmesi gerekir. Genel kalıplarla ve yakınsak düşünceyle yaratıcılık gerçekleşemez. Yakınsak düşünce farklı ilişkiler kurmayı engeller. Sıradan, hemen akla gelen en yakın olasılık üzerinde durulur. Öğrencilere alıştırılan tek çözüm yolu vardır, tek doğru vardır, bu yakınsak düşünce ürünüdür (Sungur, 1997).

Iraksak düşünce mevcut bilgiyi de kullanarak değişik yanıtlar üretilmesidir. Bunlar özgündür. Tek çözümlü değildir, salt fikir bulunmakla kalınmaz, geliştirilir, ayrıntılara inilir. Iraksak düşüncede çağrışım ve ifadelendirme söz konusudur. Iraksak düşünce farklı çözümlere ulaşırken, yakınsak düşünce tek bir çözüme ulaşır. Sistem yakınsak düşünen, yaratmayan, farklı ilişkilendirmeler kurmayan, derinlemesine düşünmeyen bireyler yetiştirir. Hâlbuki yaratıcılık yöntemi çerçevesinde salt bilgi tekrarı olmayan, ezber değil de farklı çözümler üretebilen, ıraksak düşünceli bireyler yetiştirilebilir.

Çağdaş ülkelerde zorunlu eğitime ve eğitim sistemine getirilen en temel eleştirilerden birisi yaratıcılığın gelişiminin engellenmesiyle ilgilidir. Eğitim sisteminin öğrencilerepotansiyellerini geliştirme fırsatı vermesi ve ülke kalkınmasında etkin rol oynayabilmesi için öğretimin içerik ve yöntemleri eleştirel düşünme, bilimsel düşünme, ilişkisel düşünme, akıl yürütme ve yaratıcı düşünme gibi becerileri kazandıracak şekilde yeniden düzenlenmelidir (Doğan, 2005).

Eğitim sistemi, bireylerin düşünce yapılarını geliştirmeyi, aklını çeşitli biçimlerde kullanmayı, diğer kuşakların yaptıklarını yineleyen değil yeni şeyler yapabilme yeteneği olan insanlar yaratmayı amaçlar. Bunu gerçekleştirebilmek için de eğitim sisteminde yaratıcılığı etkin kılmak gereklidir. Özgür ve eleştirel düşünme yaratıcılığın, dolayısıyla çağdaş eğitim anlayışının gereklerinden biridir (İpşiroğlu, 1993; Çellek, 2001;
Noyonalpan, 1993).
Yaratıcılık, son çeyrek asırda üzerinde çokça durulan, dikkat çeken konulardan biridir. Okullar bir yandan yaratıcılığı öldürmekle suçlanırken, diğer yandan okulun yaratıcılığı geliştirme işlevi önem kazanmış ve bu yöndeki çalışmalarda bir hızlanma görülmüştür (Açıkgöz Ün, 1998).

Özellikle yaratıcılığın temellerinin atıldığı yıllar okulöncesi eğitim ve ilkokul yıllarıdır. O halde gerek ana-baba ve çocukla ilgilenen diğer yetişkinlerin, gerekse öğretmenlerin, çocuğun bu yıllarını iyi değerlendirmeleri ve yaratıcı nesillerin temellerini oluşturmaları gerekir ( Blomm ve Sosniak, 1981).

Öğretmenlerin çocuklarda yaratıcılığı geliştirebilmeleri için, her şeyden önce kendilerinin yaratıcı bir kişiliğe sahip, çocuklar için uygun bir model olmaları gerekmektedir. Diğer bir deyişle, öğretmenler, akıcı, esnek ve orijinal bir düşünme gücüne sahip olmalı ki çocukları yaratıcılığa yöneltecek bir öğretme-öğrenme ortamı düzenleyebilsin ve yaratıcılığın gelişimine rehberlik edebilsin.

Özellikle, çocukların ilgilerini, gelişim özelliklerini merkeze alan, öğrencinin etkinliğine, araştırıcılığına problem çözmesine önem veren, öğrenci kararlarını ön plana çıkaran ilerlemecilik eğitim akımına uygun bir program, çocuğun yaratıcılığını besler.

Böyle bir program: hazırlama ve uygulamada öğretmen nitelikleri çok önem taşır. Öğretmen; öğrencilerini tanımak, onların ilgilerine, gelişim özelliklerine ihtiyaçlarına uygun bireyselleştirilmiş programı düzenleyip uygulayabilmelidir. Bu durumda, öğretmen sınıfındaki öğrenci sayısı kadar çeşitlilikte etkinlik planlayabilecek bir yaratıcılığa sahip olmalıdır.

Öğretmen sınıfta demokratik bir ortam yaratmalı; çocuklar ilgi duyduğu, istediği, kendini hazır hissettiği bir dersle ilgili etkinliklere başlayıp sürdürebilmelidirler. Karar büyük ölçüde öğrenciye aittir. Öğretmen, öğrencilerin özgürce denemeler yapmalarına, olağanın dışında çözümler bulmalarına fırsat yaratacak esnek öğretme- öğrenme ortam düzenleyebilmelidir.
Bu durumda öğretmen gerek model; gerekse yaratıcılığın gelişimini kılavuzlayan kişi olarak çocukların özgürce denemeler yapmasına, araştırmasına, orijinal alternatif çözümler bulmasına, ortam yaratması ve rehberlik etmesi gerekir (Tuckrnan,1992).

Öğretmen, öğretme-öğrenme ortamında yaratıcılığın gelişimine yardım edebilmek için nasıl davranmalıdır?
Diğer bir deyişle, hangi davranış özelliklerine sahip olmalıdır?

Yaratıcı düşünme, yaratıcı problem çözme zaman alıcıdır.
• Öğretmen, öğrenciler üstündezaman baskısı yaratmamalı, aceleci olmamalıdır.
• Hız yerine; dikkatli düşünmeye, çeşitli olasılıkları düşünmeye ve yaratıcılığa değer vermelidir.
• Çocukların analitik düşünmesi, problemlere birçok alternatif çözüm yolları bulması için zaman tanımalıdır.
• Öğretmen bir şey yapma, bir problem çözme konusunda asla bir tek yol belirlememelidir. Bu durumda, çok çeşitli çözüm yollarını gösterebilmelidir.
• Öğretmen öğrencileri kendi kafasındaki çözümü bulmaya zorlamamalı, aksine, açık fikirli, değişik eğilimleri, yaklaşımları kabul eder bir model olmalıdır. Yaratıcılıkta merakın, araştırmanın ne kadar önemli olduğunu kendisi model olarak göstermelidir.
• Öğrencilerin de bir tek yol, bir tek sonuç üstüne odaklaşması ve çözüme kısa sürede ulaşma isteklerini önlemelidir.
• Öğretmenlerin sınıf içi ve dışındaki davranışları da öğrencilerin yaratıcılığının geliştirilmesinde önemli rol oynar. Öğrencinin cesaretini kırma, güvensizlik, aşırı eleştiri, davranışlarında tutarsızlık, heyecan azlığı, dogmatik ve katı olma, genelde yetersiz olma, dar ilgileri olma, sınıf dışı tartışma ve konuşma olanağı tanımama, öğrencilerde eleştirel düşünceye gereken önemi vermeme, öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerisindeki sınırlılıklar, motivasyonsuzluk, ekonomik zorluklarla uğraşma gibi durumlar yaratıcılığı engelleyen öğretmen özellikleri olarak sıralanabilir. Sungur (1997), evde ve okulda öğrencinin yaratıcılığının önündeki engelleri aşağıdaki gibi belirtmektedir.

1. Çocukları sürekli gözetim altında bulundurma, izlendiklerini fark ettirme,
2. Çocukların yaptıklarını iyi ya da kötü olarak sürekli yorumlama veya iyi kötü anlamlarında değerlendirme,
3. Çocukları denetim altına alma
4. Aşırı övme veya tersine aşırı yerme,
5. Çocukları birbirleriyle karşılaştırma, onları rekabete zorlama,
6. Çocukların deneyip yanılarak öğrenmelerine izin vermeme,
7. Çocukların fikrini almadan, katı ve değişmeyen seçimler sunma,
8. Çocukların yapmak istediklerine sürekli sınırlar koyma,
9. Çocukların yapması gerekenleri onların yerine yapma,
10. Sorumluluk vermekten kaçınma,
11. Çocuklara neyi, nasıl yapacaklarını gösteren kesin, değişmez reçeteler sunma
(Akdağ ve Güneş, 2003).
Öğrencilerin yaratıcılıklarının geliştirilmesi, okulda uygulanan program, öğretmenlerin genel yapısı, öğretim yöntem ve teknikleri ile yakından ilgilidir. Derslere göre düzenlenen programlarda temel amacın, içeriği öğrenciye kazandırmak olması, öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini engellemektedir. Yaratıcı düşünceyi geliştirecek bir ders, öğrencinin sürekli soru sormasını; nasıl?, niçin?, ne kadar? gibi sorulara veya eğer… olursa… ne olur? gibi olası cevaplı sorulara cevap aramalarını içermelidir....

Kürşat YENİLMEZ
Yrd. Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eskişehir/TÜRKİYE
E-mail: kyenilmez@ogu.edu.tr

Belma YOLCU
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Eskişehir/TÜRKİYE
Yazının Tamamı için Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi arşivinden Sosyal bilimler dergisi 18. sayı  2007 den ulaşabilirsiniz.

Bu da bir bakış açısı!

BAKIŞ ACISI !
Hayata bakışta, en doğru açı "Burnumun diki" ne de olsa baktığım yöne gitmek en sağlıklısı :) Birde en yakını hedefleyince, her durumda uzağa daha yakın oluyorum sanırım ondan olsa gerek...


Bakış açısı kelimesi oldum olası bana saçma gelir, hangi açıdan neyi göreceğimi benden çok, başkalarının duruşu belirler. Çoğu zaman bu durum, daha çok bir "Bakış Acısı" olur algımızda ve acı verir doğası gereği. Sonrası zaten malum... "...beni anlamadın..." diye sıradan bir sonuç çıkar karşımıza. Anlamak çözüm olmaz zaten insan egosu karşısında. Çünkü karşıdan algılanan sadece nasıl ifade ettiğindir. O da onun bakışı olur ve gard alınır karşılıklı hayata ve kişilere. Aslında gard korunmak için alınmamış, tam aksine saldırı amaçlıdır vahşi bastırılmışlığımızda.
Çünkü herkes kendine hükümettir, anayasası değişken. Sadece "GÖRÜŞ" bildirir kendine devlet bakanı. Ve bakışlarıyla değerlendirdiği hayatı, görüşleriyle çarpıtarak anlatır insanoğlu insan! Çünkü "Hafıza hep içe dönüktür ve kıttır kelime hazinesi".
Benim gibi...

Süleyman EKER 2011

K.Ö.Y. Takip Sosyo-Kültürel Ekip'nin 16 Ekim 2011 Pazar tarihli Alpagut Köyü çalışması

Güzel ve örnek bir eğitim projesi Uludağ Üniversitesi tarafından hayata geçiriliyor, her türlü desteğe açık bu projeye eğitmenler tarafından destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Destek yaratıcı ve öğrenci katılımlı projeler üretilmesi olarak basitçe özetlenebilir. Paylaşın ve iletin herkese lütfen...

K.Ö.Y. Takip nedir ?

K.Ö.Y. Takip sistemi Uludağ Üniversitesi'nde halen devam etmekte olan, bir sosyal sorumluluk ve kırsal kalkınma projesi olan Köye Öğrenci Yardımı Projesinin saha çalışmalarının incelenmesi için tasarlanmış bir sistemdir. Projenin köylerde yürütmüş olduğu saha çalışmaları Ekip çalışmaları baz alınarak kategorize edilmiştir. Saha çalışmasını incelemek istediğiniz ekibin ilgili bağlantısına tıkladıktan sonra saha kayıtlarını inceleyebilir, yorum yapabilir ve paylaşa bilirsiniz.


Eklenen bütün saha kayıtları projenin facebook ve twitter sayfasında da otomatik olarak yayınlanmaktadır.

Değerli Vodafone kullanıcıları kısa mesaj bölümüne "follow koytakip" yazıp "2444"'e gönderirseniz K.Ö.Y. Projesi olarak Keles ilçesine bağlı köylerde yaptığımız çalışmalar ücretsiz olarak telefonunuza mesaj olarak gelecektir.

ÖRNEK ÇALIŞMA
Bu hafta ekibimize yeni gelen arkadaşlarımız ve Alpagut Köyü Kültür Evi’ndeki etkinliklere yeni katılan çocuklarımızla tanışıp kaynaştık. Yeni gelen arkadaşlarımıza köyümüzü tanıtmak amaçlı kısa bir gezi düzenledik. Ekibimizin müzik dalında çalışmalarına devam eden arkadaşlarımız enstruman öğrenmekte olan çocuklarımızın yaz tatili boyunca sürdürmüş oldukları kişisel çalışmalarının sonucunu gözlemlediler ve bu şekilde geçecekleri yeni eğitim seviyesi belirlenmiş oldu. Ayrıca farklı enstrumanları öğrenmek isteyen çocukların isimleri liste halinde tutuldu ve Batolit grubuna 3 kişinin daha eklenmesi fikri doğdu.

BURSA IÇIN DEPREM UYARISI!


ULUDAĞ Üniversitesi’nde düzenlenen Bursa’nın Depremselliği’ konulu panelde konuşan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan Kutoğlu, Bursa’da Kestel- Demirtaş-Görükle doğrultusunda bulunan 23 kilometrelik yeni fayın büyük bir tehlike oluşturduğunu belirterek, bu fayda hareketlilik ve deformasyonun başladığı görüşünü savundu.

Moderatörlüğünü Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün’ün yaptığı panele, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan Kutoğlu, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Taş, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Koordinatörü Özden Işık konuşmacı olarak katıldı.

"BARKA TAHMİN ETTİ, KUTOĞLU BULDU"
Doç. Dr. Hakan Kutoğlu, Bursa’daki yeni bulunan fay konusuna dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Daha önce Prof. Dr. Aykut Barka tarafından tahmin edilen bu fayı, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi olarak ’radar interferogram’ ile yaptıkları çalışmalar sonunda kesinleştirdiklerini kaydeden Doç. Dr. Kutoğlu, şunları söyledi: "Bu fayda hareket ve deformasyon başlamış.
Fayın ortasındaki iki noktada büyük bir hareketlilik söz konusu, 3 yılda 27 santimetrelik çökme oluşmuş. Bu fay, ‘çek-ayır’ fayı olarak nitelediğimiz cinsten bir fay. 23 kilometre uzunluğunda olduğuna göre en fazla 6.6 veya 6.7 büyüklüğünde bir deprem üretebilir. Bunun ne zaman olacağı konusunda elimizde veri yok. Ancak en son depremin 1855 yılında olduğunu düşünürsek, pek de uzak bir zaman değil. Bursa’daki yetkililerin bir an önce çalışma başlatıp önlem alması Doç. Dr. Kutoğlu, birinci derece deprem kuşağında olan Bursa’nın toprak yapısının depremin şiddetini arttırıcı nitelikte olduğuna dikkat çekerek, "İstanbul’da bile bir deprem olsa, Bursa’da bu 1.6 kat daha büyük hissedilir. Bu yüzden 6.7 büyüklüğündeki depremin şiddeti daha fazla olabilir" diye konuştu.


"DOĞAL GÜZELLİKLERİ DEPREME BORÇLUYUZ"
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Türkiye’deki tüm doğa güzelliklerini depreme borçlu olduğumuzu anımsatarak, bu nedenle deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini vurguladı. Türkiye’de kentleşmenin anayasasının yapılması gerektiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, "Kentsel dönüşüm konusunda yöneticilerimizin iyi niyeti varsa, kentleşmenin anayasasını ve kentsel dönüşümün yasasını çıkarma konunda da bu iyi Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Taş da, deprem tartışmalarında depreme dayanıklı bina yapımı konusunun ihmal edildiğini savunarak, bu konuda yapı denetim sisteminin önemine işaret etti. İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Koordinatörü Özden Işık ise İstanbul’da yaşayanlarda afet kültürü oluşturmaya çalışmaları hakkında bilgi verdi. Işık, herkesin afetin ilk 72 saati içinde yapması gereken ilk yardım, yangından korunma gibi konularda eğitim almasının hayati önem taşıdığını vurguladı.
Related Posts with Thumbnails